Protecció de dades a Ginefiv

La nostra política de privacitat compleix el que estableix el RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per això et volem informar sobre el tractament de les dades de caràcter personal que ens confiïs.

Protecció de dades

Què son les dades personals?Què son les dades personals?

Qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable. És a dir, sobre persones. És un dret fonamental.

Qui és el titular de les dades?

És la persona física la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, mitjançant un identificador ―com ara el nom―, un número d’identificació ―el DNI/NIF o el número de la Seguretat Social, per exemple― o dades de localització ―l’adreça, el lloc web (serveis de geolocalització), el correu electrònic o el perfil en una xarxa social―, a més d’altres identificadors en línia o elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social de la persona; per exemple, el seu motlle dental, certes proves genètiques o físiques, etc.

Qui n’és responsable?

El responsable del tractament de les teves dades és GINEFIV, S.L., que presta servei a les instal·lacions de la Clínica Ginefiv. Pots contactar-hi a la seu de la Clínica, amb adreça al carrer José Silva 18, 28043 Madrid. Teléfon: 915 197 541.

A més, podràs assessorar-te contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD) independent al correu electrònic dpd@ginefiv.com.

També pots presentar una reclamació a l’Agencia Española de Protección de Datos.

Quin tipus de dades personals existeixen?

Dades de filiació:  nom, cognoms, data i lloc de naixement, gènere i nacionalitat; DNI/NIF, NIE o targeta de residència, número de la Seguretat Social o targeta sanitària si s’escau; companyia asseguradora i número de pòlissa si s’escau; domicili (adreça, codi postal, localitat, província); correu electrònic, telèfon fix i/o mòbil, etc.

Altres dades de característiques personals: imatge (fotografies, imatges de diagnòstic, motlles), veu, marques físiques, característiques físiques o antropomètriques (alçada, pes, color de cabells, etc.); firma, empremta, firma electrònica.

Dades relatives a les circumstàncies socials: estat civil, dades de família (fills, pares, germans); propietats, possessions; aficions i estil de vida, pertinença a clubs i associacions; llicències, permisos o autoritzacions.

Dades acadèmiques i professionals: generalment, les del currículum: formació, titulacions, expedient acadèmic o historial de formació al llarg de la vida professional prèvia i posterior , experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals.

Detalls laborals: professió, lloc de treball, dades no econòmiques de la nòmina o historial del treballador.

Dades que aporten informació comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions a publicacions o mitjans de comunicació, creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques.

Dades econòmiques: dades bancàries; números, dades i historial de crèdits o targetes de crèdit o dèbit ; ingressos, rendes, inversions, bens patrimonials; sou i dades econòmiques de la nòmina, tipus i deduccions d’impostos; hipoteques, préstecs, crèdits, avals; inversions, plans de pensions, jubilació; assegurances, subsidis, altres beneficis; transaccions financeres, compensacions o indemnitzacions.

Dades de categoria especial: son els relatius a religió, afiliació sindical, partit polític al qual es vota o pertany, origen racial, salud o vida sexual i infraccions penals o administratives.

Quin tipus de dades personals tractem?

Dades de pacients

Dades de filiació: nom, cognoms, data i lloc de naixement, gènere i nacionalitat; DNI/NIF, NIE o targeta de residència, número de la Seguretat Social o targeta sanitària si s’escau; companyia asseguradora i número de pòlissa si s’escau; domicili (adreça, codi postal, localitat, província); correu electrònic, telèfon fix i/o mòbil, etc.

Altres dades de característiques personals: mostres fisiològiques (sang, teixits, fluids, etc.), mostres fisiològiques per a tests genètics, embrions, imatge (fotografies en videovigilància, fotografies en la història clínica, imatges de diagnòstic), marques físiques, característiques físiques o antropomètriques (alçada, pes, color de cabells, etc.); firma, firma electrònica si s’escau.

Dades de salut: a més de les mostres, resultats d’informes, imatges de diagnòstic i motlles, els resultats de diagnòstics i proves, símptomes, medicació, etc.

Dades del nostre personal

Considerem que pertanyen al personal de la nostra empresa els seus contractats i els seus col·laboradors professionals o autònoms, així com els proveïdors que treballin a les nostres instal·lacions.

Dades de filiació: nom, cognoms, data i lloc de naixement, gènere i nacionalitat; DNI/NIF, NIE o targeta de residència, número de la Seguretat Social o targeta sanitària si s’escau; companyia asseguradora i número de pòlissa si s’escau; domicili (adreça, codi postal, localitat, província); correu electrònic, telèfon fix i/o mòbil, etc.

Altres dades de característiques personals: imatge (fotografia); firma, firma electrònica si s’escau.

Dades relatives a les circumstàncies socials: estat civil, dades de família (fills, pares, germans); pertinença a un col·legi, llicències, permisos o autoritzacions que s’escaiguin.

Dades acadèmiques i professionals: generalment, les del currículum: formació, titulacions, expedient acadèmic o historial de formació al llarg de la vida professional prèvia i posterior , experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals.

Detalles laborals: professió, lloc de treball, dades no econòmiques de la nòmina o historial del treballador.

Dades que aporten informació comercial: activitats i negocis en col·laboradors externs, publicacions científiques o tècniques.

Dades econòmiques: dades bancàries; sou i dades econòmiques de la nòmina, tipus i deduccions d’impostos; plans de pensions, si s’escau; jubilació; assegurances, si s’escau; indemnitzacions.

Dades d’altres relacionats

Considerem altres relacionats els clientes i proveïdors, i en general persones d’altres organitzacions amb les quals ens relacionem.

Dades de filiació: nom, cognoms; DNI/NIF, NIE o targeta de residència si s’escau; correu electrònic professional, telèfon fix i/o mòbil professional.

Altres dades de característiques personals: imatge en visites, videovigilància, actes conjunts comercials o en fullets comercials (fotografies); firma, firma electrònica si s’escau.

Dades acadèmiques i professionals: generalment, les del currículum, segons s’escaigui, com ara formació, titulacions, historial de formació al llarg de la vida professional prèvia i posterior, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals.

Detalles laborals: professió, lloc de treball.

Dades que aporten informació comercial: publicacions científiques o tècniques si s’escau.

Dades comercials o mercantils: lloc, adreça de l’empresa, d’altres necessaris per a la relació.

On s’incorporen les teves dades?

Les dades de caràcter personal que ens facilitis s’incorporaran a bases de dades informatitzades o fitxers físics que al seu torn estan subjectes a unes mesures de seguretat i recollits en un registre d’activitats propietat de GINEFIV.

Què és un registre d’activitats?

És una llista d’informació resumida dels tractaments de dades que realitzem, i està a disposició de l’Agencia Española de Protecció de Datos.

Com i d’on recollim les dades que tractem?

Dades facilitades pel mateix titular de les dades

El titular ens entrega les seves dades mitjançant:

Consentiment exprés:
Per la mateixa entrega de les dades necessàries per a la relació (prestació del servei sanitari)
En el cas de pacients, mitjançant un document que aquests signen en assistir al nostre centre per rebre-hi un servei sanitari. És molt important que els pacients sàpiguen que sense el seu consentiment no podrem tractar les seves dades i, per tant, no podrem prestar-li el servei sanitari que demani.

Recepció de comunicacions en dispositius mòbils o correu electrònic:
Confirmació de cites, notícies, butlletins o notificacions Push (notificacions en mòbils: SMS, altres sistemes de notificació).
Es tracten les dades de correu electrònic, número de telèfon mòbil i altres dades necessàries del servei (per exemple, doctor, data i hora).

Utilització d’informació de les nostres plataformes online:
Per plataformes entenem el nostre web, apps i/o consultes online, que són les nostres plataformes d’informació
https://www.ginefiv.com
Hi captem dades referents a salut, i el seu tractament requerirà el consentiment exprés del pacient i l’acceptació de la nostra política de privacitat.

Acceptació de cookies en la pàgina web:
La pàgina web conté la informació de la nostra Política de Cookies.

Dades no facilitades pel mateix titular de les dades

Dades proporcionades per acompanyants no autoritzats:
En casos d’urgència, inconsciència o risc vital en que el pacient no pugui donar el seu consentiment, davant del bé jurídic de la vida i el dret que el garanteix, com a obligació legal i interès legítim de Ginefiv, se’n recolliran les dades de tercers si és necessari per a l’assistència sanitària urgent i deguda. A més, s’informarà les persones vinculades al pacient per relacions familiars o de fet. Les seves dades es faran servir exclusivament per al necessari tractament assistencial i per a l’elaboració del seu historial clínic, d’acord amb la Llei 41/2002 d’Autonomia del pacient i documentació clínica. En tot cas, si fos possible, es recaptarà el consentiment de l’interessat en la primera comunicació amb ell o en el termini màxim d’un mes.

Dades inferides:
Són dades no proporcionades conscientment i voluntàriament per l’usuari, i resultants de l’aplicació d’algoritmes.
GINEFIV no utilitza ni analitza, en cap cas, mitjans externs a la nostra relació directa amb els nostres clientes, pacients i relacionats, fora de les dades provinents de la utilització de les cookies analítiques que utilitzem a través del web i de l’aplicació.
Totes les dades inferides que puguem fer servir són referents a la interacció del pacient amb nosaltres o amb els col·laboradors i proveïdors legitimats (per exemple, proves diagnòstiques externes).

Termini de conservació

Serà el necessari per al tractament, mentre duri la relació contractual o assistencial, fins a l’oposició al tractament  del titular i en tot cas durant el termini legalment establert per a la conservació de la documentació legal o de la història clínica.

Dades de salut:

Respecte a les dades de salut i historials clínics, GINEFIV els ha de conservar per mandat legal durant un temps mínim de 5 anys, d’acord amb la Llei 41/2002 d’Autonomia del pacient. A més, en tractar-se d’un establiment de teixits, l’article 8 de la Directiva 2004/23 CE del Parlamento Europeu i del Consell de 31 de març de 2004 exposa que caldrà conservar les dades necessàries per a garantir-ne la traçabilitat en totes les fases. Les dades necessàries per a garantir-ne la traçabilitat íntegra es conservaran durant un mínim de 30 anys després de l’ús clínic. Addicionalment, la Llei 14/2006 de 26 de maig sobre tècniques de fecundació assistida disposa en el seu article 11 els terminis de conservació de gàmetes i preembrions, que serà per temps indefinit:

  • El semen es podrà crioconservar en bancs de gàmetes autoritzats durant la vida de l’individu de qui procedeixi.
    La crioconservació dels oòcits, el teixit ovàric i els preembrions sobrants de les tècniques de reproducció in vitro es podrà prolongar fins al moment en què els responsables mèdics, amb el dictamen favorable d’especialistes independents i aliens al centre corresponent, considerin que la receptora no reuneix els requisits clínicament adients per a la pràctica de la tècnica de reproducció assistida. Tot això tenint en compte que la utilització dels preembrions o, en el seu cas, del semen, els oòcits o el teixit ovàric crioconservat, per a qualsevol de les finalitats establertes en la referida normativa, requerirà el consentiment informat corresponent degudament acreditat.

Dades obtingudes de les consultes web:
Durant el període d’1 any, tret que siguin necessàries perquè l’interessat pugui seguir disposant del servei de consultes, o fins que l’interessat exerceixi els seus drets d’oposició, limitació o supressió.

Dades dels currículums:
Durant el període d’1 any, passat el qual es procedirà a la supressió de les dades. En aquest sentit, un cop transcorregut aquest termini i si l’interessat desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem que ens remeti el seu currículum de nou.

Cookies:
Els terminis de conservació de les cookies que utilitzem s’especifiquen en la nostra política de cookies.

Resta de dades:
La resta de dades de caràcter personal que recull GINEFIV les conservarà el temps legalment previst en cada cas, com ara les imatges de videovigilància, els contractes i altres documents de caràcter legal, o fins que l’interessat exerceixi el seu dret d’oposició o supressió, si no hi ha un requisit legal en contra.

Dades fiscals i tributàries:
Es conservaran 4 anys d’acord amb la normativa tributària (Llei General Tributària i lleis nacionals i autonòmiques complementàries o addicionals).

Dades de la Seguretat Social:
Es conservaran durant el temps que determini en cada cas la normativa de la Seguretat Social; en el cas de les dades d’afiliació, 4 anys.

Dades de videovigilància:
Es conservaran 1 mes tret que puguin constituir infracció penal o administrativa.

Legitimació

És la condició que dona capacitat legal per a tractar les dades. Existeixen diversos motius:

Per contracte i interès legítim per als serveis que es presten a la clínica.
En el cas dels pacients, el contracte s’estableix en el moment en què el pacient sol·licita els serveis de l’hospital/centre. L’interès legítim és un interès superior del Responsable per realitzar el tractament de les dades (per exemple, la videovigilància en pro de la seguretat de les instal·lacions o la realització d’enquestes de satisfacció en pro de la qualitat del servei).
En particular el tractament de les dades sensibles de salut que siguin necessaris pels serveis mèdico-assistencials i les activitats necessàries per a prestar-los, com ara identificació, tractament, proves, alimentació, facturació, etc.

Per obligació legal.
Si accedeixes en qualsevol situació vital en què no puguis prestar el teu consentiment i les teves dades es recullen de tercers, donat que el deure d’assistència, així com el deure de socors, és una obligació legal superior.

Per consentiment de l’interessat
Quan no es donin les circumstàncies de legitimació legal o per interès superior, sol·licitarem el teu consentiment exprés per al tractament de les teves dades personals, i així es farà constar.
Com que les dades referents a salut es consideren especialment protegides, la prestació del servei sanitari requerirà el teu consentiment exprés.
En aquest àmbit, també podrem sol·licitar el teu consentiment per a l’ús de les teves dades amb finalitats diferents, com per exemple per a la subscripció al nostre blog, així com investigació, promocions, informació de serveis, etc.

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

En general, a fi de dur a terme els nostres serveis i la missió de la nostra organització. En particular, recollim les dades de caràcter personal amb les següents finalitats específiques:

Pacients i relacionats: prestar el servei clínic contractat
En el cas de les dades sensibles sobre la salut dels pacients, a fi de prestar serveis assistencials i complementaris sol·licitats per ells i complir les obligacions legals derivades de la nostra activitat. Al mateix temps, són necessaris per a la facturació del servei prestat.

Ciutadans en general: prestar el servei de consultes web
Recollim les dades que el consultant introdueix per poder respondre a la consulta plantejada. Les dades tractades a través del web podran contenir dades referent a la salut especialment protegides; per aixo s’aplicaran les mesures de seguretat adequades al risc.

Publicitat.
Podem recórrer al màrqueting directe (una forma de publicitat que utilitza un o més mitjans per comunicar-se directament amb un públic objectiu i obtenir-ne una resposta mesurable) per crear serveis ajustats o informar de millores i novetats que puguin interessar en benefici dels titulars. Per exemple, si l’interessat es subscriu al nostre blog de «Salud Reproductiva de Ginefiv », podrem enviar-li informació sobre fertilitat i sobre els serveis que oferim al correu electrònic que prèviament ens hagi proporcionat.

Investigació o estudi
Llevat de casos concrets en què calgui la identificació ―i llavors se sol·licitarà el consentiment exprés―, disposarem i tractarem dades dissociades amb els objectius de formació, investigació i estudi científic que aportin un valor en el camp de la medicina en benefici de la societat.

A qui cedim les teves dades?

No se cedeixen dades a tercers si no és en cas d’interès legítim o obligació legal. A més, les cessions de dades sempre afectaran només les dades estrictament necessàries per a l’execució del servei que ofereix el nostre centre, i sempre i quan sigui impossible dur-lo a terme sense aquesta cessió.

Dades de pacients:
Les entitats necessàries per a la prestació completa dels nostres serveis a pacients són principalment (però no exclusivament) les següents. Encarregats del tractament: companyies d’assegurances, empreses de serveis mèdics externs, laboratoris d’anàlisi i proves, empreses de serveis complementaris externs i en general prestadors de serveis assistencials i complementaris que siguin necessaris per a la prestació del servei i per a garantir la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients (per exemple, inspeccions tècniques o assessories); més la administració Sanitària
Entitats cessionàries: en el cas dels pacients i entitats asseguradores, si l’assistència sanitària es realitzarà en base a concerts o a l’empar de pòlisses o cobertures de les quals sigui beneficiari el pacient, se’ls facilitarà la informació dels serveis prestats, ja que són imprescindibles per a tal cobertura i la seva facturació.
En relació amb l’anterior, si la teva entitat asseguradora o el teu metge de referència està situat en un país no pertanyent a la Unió Europea, tan sols se cediran si el pacient ha consentit expressament en la transferència internacional de les seves dades, amb la finalitat esmentada anteriorment. Ara bé, sense aquest consentiment no es podrà en aquests casos prestar el servei amb la cobertura de l’asseguradora.
Addicionalment, les teves dades identificatives, laborals, i socioeconòmiques, financeres i patrimonials podran ser cedides a entitats financeres per tal que aquestes puguin gestionar la sol·licitud dels seus productes financers formulada pels interessats, inclòs l’estudi i avaluació del risc de crèdit de les operacions sol·licitades. Així mateix, en els casos en què, per motiu del teu tractament, calgui la intervenció d’altres proveïdors de serveis assistencials, com ara laboratoris per a l’anàlisi o diagnòstic, entre altres prestadors de serveis, que necessitin les teves dades per a aquest servei assistencial, es podran cedir o comunicar a les entitats proveïdores esmentades, únicament i exclusivament amb la finalitat prèviament descrita.

En el cas de l’Administració Sanitària, les dades es podran cedir en els casos previstos legalment.
Respecte a les dades obtingudes a través del sistema de videovigilància, només se cediran als cossos i forces de seguretat de l’Estat, així com als jutjats i tribunals per ordre legal o judicial.

Dades de personal:
Les entitats necessàries per a la realització completa de la nostra activitat són principalment, però no exclusivament, les següents. Encarregats del tractament: assessories laborals, empreses de prevenció i salut laboral i assessories jurídiques en el cas d’empleats; assessoria fiscal en el cas de col·laboradors; en tot cas, altres assessories complementàries que siguin necessàries per a l’activitat amb la qualitat i el compliment legal requerits; més l’Administració Pública en els supòsits legals.

Dades en general:
Les entitats necessàries per a la realització completa de la nostra activitat són principalment, però no exclusivament, les següents. Encarregats del tractament: empreses de seguretat (videovigilància), empreses de missatgeria (limitat), empreses de serveis informàtics externs, empreses d’enviaments («mailings»), empreses d’enquestes (previ consentiment del titular) i en general altres empreses i organitzacions que siguin necessàries per a l’activitat amb la qualitat i el compliment legal requerits; més la Administració Pública en els supòsits legals.

Mesures de seguretat

La Clínica té implantat un sistema de qualitat certificat d’acord amb la norma internacional ISO 9001: 2015, que vetlla pel compliment legal, i compta amb l’acreditació Sanidad Excelente i l’acreditació Mercurio de protecció de dades, que s’alinea amb el Código Tipo de Protección de Datos para Organizaciones Sanitarias Privadas, accessible al públic al web de l’Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es.
La Clínica té implantades mesures de seguretat descrites en els seus processos i procediments de gestió i qualitat i mesures de protecció dels seus sistemes d’informació; tot queda descrit en el seu Document de Seguretat.

Quins drets tenen els titulars de les dades?

El titular de les dades té el dret d’accedir, rectificar, suprimir, limitar, portar i oposar-se al tractament de les seves dades, així com a presentar una reclamació a l’Agencia Española de Protección de Datos.
Recomanem la Guía para el Ciudadano editada per l’Agencia Española de Protección de Datos, on s’expliquen els drets d’una manera molt entenedora i que està disponible en el següent enllaç: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_CIUDADANO.pdf
Els drets de què disposa el titular consisteixen en:

Accés

Dret d’obtenir confirmació de si s’estan tractant o no dades personals seves, i en tal cas de la següent informació: finalitats del tractament; categories de les dades que es tracten; destinataris o categories de destinataris a qui s’han cedit o se cediran; termini previst de conservació d’aquestes dades personals o, si no fos possible directament, criteris per a determinar aquest termini.
El titular podrà exercitar aquest dret cada sis mesos, llevat que existeixi causa legítima per a sol·licitar-ho més d’una vegada en aquest període de sis mesos.
Quan el titular exerceixi aquest dret d’accés, li facilitarem una còpia de les dades personals objecte de tractament en un format llegible a elecció de l’interessat; en el cas de les dades clíniques, s’entregaran exclusivament les dades de l’interessat, no altres dades de la història clínica que no li pertanyin. En tot cas sempre tenint en compte l’interès de l’afectat i les disposicions legals.
Si es formulessin sol·licituds d’accés manifestament infundades o excessives, especialment per repetitives, podrem cobrar un canon que compensi els costos administratius d’atendre la petició, i quest canon es correspondrà amb el veritable cost de la tramitació de la sol·licitud.
Respecte als tràmits, informarem l’interessat sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes (i fins dos mesos més en sol·licituds especialment complexes, notificant l’ampliació dins del primer mes).
Si decidíssim no atendre una sol·licitud, informarem d’aquesta decisió l’interessat, motivant la causa de la denegació, dins del termini d’un mes des de la sol·licitud; l’interessat podrà reclamar a l’Agencia Española de Protección de Datos.

Rectificació

És el dret d’obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o de completar les dades personals incompletes mitjançant una declaració addicional, sempre tenint en compte les finalitats de tractament.
Per fer-ho, l’interessat ho haurà de sol·licitar indicant a quines dades es refereix i la correcció desitjada; si calgués, adjuntant la documentació justificativa de la inexactitud o caràcter incomplet de les dades objecte del tractament.

Supressió

El titular tindrà dret a obtenir la supressió de les seves dades personals en les circumstàncies següents: que no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals es van recollir o tractar; que retiri el seu consentiment i el tractament no es basi en un altre fonament jurídic (els exemples ja esmentats); que s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per a aquest; que s’hagin tractat il·lícitament.
Respecte a les dades de salut recollides en històries clíniques debe estarse ante nuestro de conservar-los el temps legal que estableixi la legislació aplicable de documentació clínica i quan siguin d’interès públic en virtut de l’ordenament jurídic.
Quan la supressió deriva de l’exercici del dret a l’oposició amb finalitats de màrqueting directe, podrem conservar les dades identificatives a fi d’impedir tractaments futurs per a finalitats de màrqueting directe.
Quan haguem cedit les dades personals i estiguem obligats a suprimir-les, adoptarem mesures raonables, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, incloses les mesures tècniques, de cara a informar els Encarregats de tractament que estiguin tractant les dades personals amb sol·licitud de supressió.
Això no s’aplicarà per al compliment d’una obligació legal que requereixi el tractament de dades, o per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits; amb finalitats d’investigació científica o històrica o estadístiques, en la mesura que el dret de supressió pogués fer impossible o obstaculitzar greument l’assoliment d’aquests objectius; per a la formulació i l’exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició

El titular tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades , en qualsevol moment, fora dels casos legals esmentats.
Si el titular exerceix aquest dret, deixarem de tractar les seves dades personals, llevat que acreditem motius legítims imperiosos perquè el tractament prevalgui sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, així com la necessària conservació d’acord amb l’ordenament jurídic de la història clínica o per motius d’interès públic si n’hi hagués.
Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, el titular tindrà dret a oposar-s’hi en tot moment i en tal cas les dades personals deixaran de ser tractats immediatament per a aquests fins.

El titular tindrà dret a la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
quan el titular hagi declarat la inexactitud de les seves dades personals, durant el termini que ens permeti verificar-ne l’exactitud;
en el supòsit que el titular consideri que el tractament és il·lícit i ens haguem oposat a la supressió de les seves dades personals i en el seu lloc sol·liciti la limitació del seu ús;
que ja no necessitem les dades personals per al tractament, però calgui conservar-les per motius legals o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
que el titular s’hagi oposat al tractament, mentre verifiquem si els nostres motius legítims prevalen sobre els seus.
Quan el titular hagi obtingut la limitació del tractament d’acord amb l’exercici d’aquest dret, l’informarem abans de l’aixecament d’aquesta limitació.
En la mateixa línia, comunicarem qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament a cadascun dels destinataris a qui s’hagin cedit o comunicat les dades personals, llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. Si el titular ho sol·licita, l’informarem sobre aquests destinataris.
Així mateix, el titular podrà revocar el consentiment a determinats tipus de tractament en tot moment amb efecte futur. Tot i així, aquesta revocació no afecta a la legitimitat del tractament abans de la revocació del seu consentiment o mentre el processament es pugui justificar mitjançant una altra base jurídica.

Portabilitat

El titular tindrà dret a rebre les seves dades personals que ens hagi entregat i siguin en el nostre poder, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedim, quan el tractament estigui basat en el consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats.
El titular també tindrà dret a que les seves dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui possible tècnicament.
L’exercici d’aquest dret s’entendrà sense perjudici de les facultats atorgades pel dret de supressió.
El dret a la portabilitat no s’estendrà a les dades que hàgim inferit a partir de dades directament derivades dels nostres serveis.

On poden exercir els seus drets els titulars de les dades?

Per exercir els seus drets, el titular pot dirigir-se per escrit a la nostra seu, al carrer José Silva, 18, 28043 Madrid.
A més, podrà assessorar-se contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD) independent al correu electrònic dpd@ginefiv.es.
També podrà presentar una reclamació a l’Agencia Española de Protección de Datos.